Non-discrimination & Accessibility Policy

Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements:

Discrimination is Against the Law. Morningside Ministries complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Morningside Ministries does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Morningside Ministries:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
-Qualified sign language interpreters
-Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
-Qualified interpreters
-Information written in other languages
If you need these services, contact Jim Freels. If you believe that Morningside Ministries has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Jim Freels
700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201
Phone: 210-734-1000
Fax: 210-734-1111
Email: Jim.Freels@mmliving.org
You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Jim Freels is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1–800–868–1019, 800–537–7697 (TDD). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/.

Statement: If you speak any of the languages listed below, language assistance services, free of charge, are available to you at the following communities:

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

Spanish, Vietnamese, Chinese, Korean, Arabic, Urdu, Tagalog, French, Hindi, Persian, German, Gujarati, Russian, Japanese, Laotian (Lao)

Español

Morningside Ministries cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Morningside Ministries no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Morningside Ministries:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
○ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
○ Intérpretes capacitados.
○ Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Jim Freels.
Si considera que Morningside Ministries no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Jim Freels, Risk Management Specialist está a su disposición para brindársela.
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al:
Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

Tiếng Việt (Vietnamese)

Morningside Ministries tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Morningside Ministries không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.
Morningside Ministries:
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
○ Thông dịch viên đủ năng lực
○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác
Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Jim Freels.
Nếu bạn tin rằng Morningside Ministries không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Jim Freels, Risk Management Specialist sẵn sàng giúp bạn.
Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số:
Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

繁體中文 (Chinese)

Morningside Ministries 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Morningside Ministries 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。
Morningside Ministries:
• 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:
○ 合格的手語翻譯員
○ 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
• 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
○ 合格的翻譯員
○ 以其他語言書寫的資訊
如果您需要此類服務,請聯絡 Jim Freels
如果您認為 Morningside Ministries 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Jim Freels, Risk Management Specialist 提交投訴,郵寄地址為 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201,電話號碼為 210-734-1000,傳真為 210-734-1111,電子信箱為 Jim.Freels@mmliving.org。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Jim Freels, Risk Management Specialist 可以幫助您。
您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)
登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

Morningside Ministries 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電
Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

한국어 (Korean)

Morningside Ministries 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Morningside Ministries 은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.
Morningside Ministries:
• 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.
○ 자격있는 수화 통역자
○ 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
• 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.
○ 자격있는 통역자
○ 다른 언어로 작성된 서면 정보
이러한 서비스가 필요하시면 Jim Freels 에 연락하십시오.
Morningside Ministries 이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org (으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Jim Freels, Risk Management Specialist (으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.
또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.

Morningside Ministries 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

العربية (Arabic)

اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس. ال يستبعد Morningside Ministries األشخاص أو يعاملهم
على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس.
Morningside Ministries:
• يوفر مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
○ مترجمي لغة إشارة مؤهلين
○ معلومات كتابية بتنسيقات أخرى )مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة،
وغير ذلك من التنسيقات(
• يوفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين لغتهم األساسية ليست اإلنجليزية، مثل:
○ مترجمين مؤهلين
○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى
إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Jim Freels
إذا كنت تعتقد أن Morningside Ministries قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس
العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: Jim Freels, Risk Management Specialist، 210-734-1000، 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201، 210-734-1111 ، Jim.Freels@mmliving.org .يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد اإللكتروني.
إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن Jim Freels متاح لمساعدتك.
يمكن أيضا أن تتقدم بشكوى إلكترونيا لوزارة Services Human and Health of Department( وزارة
الخدمات الصحية والبشرية( ، مكتب Rights Civil for Office( مكتب الحقوق المدنية(، من خالل مكتب for Office
ً
ً ً
أو https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf الرابط على المتوفر، Civil Rights Complaint Portal
بالبريد أو الهاتف على:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
)والبكم الصم هاتف رقم )7697-537-800 ,1019-863-800-1
.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html الرابط على الشكاوى نماذج ت

يلتزم Morningside Ministries بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم -xxx-xxx-xxxx (رقم هاتف الصم والبكم:

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

اُردُو (Urdu)

نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا Morningside Ministries نسل، رنگ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس پر لوگوں کی ممانعت نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے باعث ان کے ساتھ مختلف برتاؤ کرتا ہے۔
Morningside Ministries:
معذور افراد کے ہمارے ساتھ موّثر ابلاغ کے لیے مفت میں مدد اور خدمات فراہم کرتا ہے، مثلاً:
اہل اشاروں کی زبان کے ترجمان
دیگر صورتوں میں تحریری معلومات (بڑے پرنٹس، صوتی، قابلِ رسائی برقی تراتیب، دیگر تراتیب)
وہ لوگ جن کی اولین زبان انگریزی نہیں ہے ان کو مفت زبان کی خدمات فراہم کرتا ہے، مثلاً
اہل ترجمان
دیگر زبانوں میں تحریر کردہ معلومات
اگر آپ کو ان خدمات کی ضرورت ہو تورابطہ کریں Jim Freels
اگر آپ سمجھے/سمجھتی ہیں کہ Morningside Ministries ان خدمات کی فراہمی میں ناکام رہا ہے یا وہ نسل، رنگ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس یا کسی دوسری صورت میں امتیاز کرتا ہے تو آپ ان رابطوں پر شکایت درج کرواسکتے ہیں: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000 , 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org ۔ آپ اپنی شکایت رُوبرُو یا ڈاک، فیکس یا ای میل کے ذریعے کرواسکتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت کروانے میں مدد درکار ہو تو Jim Freels, Risk Management Specialist آپ کی مدد کے لیے دستیاب ہے۔

آپ شہری حقوق کی شکایات U.S. Department of Health and Human Services (ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ صحت اور انسانی حقوق کی خدمات)، Office for Civil Rights (شہری حقوق کے دفتر)، https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf پر دستیاب کےOffice for Civil Rights Complaint Portal کے ذریعے برقی طور پر یا ای میل یا ٹیلی فون پر بھی درج کروا سکتے/سکتی ہیں :
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
شکایت کے فارم یہاں پر دستیاب ہیں http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html۔

Morningside Ministries قابلِ اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کہ نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا۔

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

Tagalog (Tagalog – Filipino)

Sumusunod ang Morningside Ministries sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Morningside Ministries ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.
Ang Morningside Ministries ay:
• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
• Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
○ Mga kwalipikadong interpreter
○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika
Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Jim Freels
Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Morningside Ministries ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Jim Freels, Risk Management Specialist upang tulungan ka.
Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Sumusunod ang Morningside Ministries sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

Français (French)

Morningside Ministries respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap. Morningside Ministries n’exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.
Morningside Ministries :
• Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple :
○ Interprètes qualifiés en langue des signes
○ Informations écrites dans d’autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)
• Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n’est pas l’anglais, par exemple :
○ Interprètes qualifiés
○ Informations écrites dans d’autres langues
Si vous avez besoin de ces services, contactez Jim Freels
Si vous pensez que Morningside Ministries n’a pas fourni ces services ou a fait preuve d’une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, jim.freels@mmliving.org. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d’aide pour déposer une réclamation, Jim Freels, Risk Management Specialist se tient à votre disposition pour vous y aider.
Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l’U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l’Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l’adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Des formulaires de réclamation sont disponibles à l’adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.

<bATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le:

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

हिंदी (Hindi)

Morningside Ministries लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। Morningside Ministries जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर लोगों को बाहर या उनके साथ अलग तरह का बर्ताव नहीं करता है।
Morningside Ministries:
• विकलांग लोगों को हमारे साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए निःशुल्क सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:
○ योग्यताप्राप्त सांकेतिक भाषा दुभाषिया
○ अन्य फॉर्मेट (बड़े प्रिंट, ऑडियो, सुलभ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अन्य फॉर्मेट) में लिखित जानकारी
• जिन लोगों की प्राथमिक भाषा अंग्रेज़ी नहीं है उन लोगों को निःशुल्क भाषा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:
○ योग्यताप्राप्त दुभाषिया
○ अन्य भाषाओं में लिखित जानकारी
यदि आपको इन सेवाओं की आवश्यकता है तो Jim Freels से संपर्क करें
यदि आपको विश्वास है कि Morningside Ministries ये सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है या जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव किया है तो आप निम्नलिखित के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, jim.freels@mmliving.org. आप स्वयं जाकर या डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको शिकायत दर्ज कराने में सहायता की आवश्यकता है तो Jim Freels, Risk Management Specialist आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।
आप https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf पर उपलब्ध, Office for Civil Rights Complaint Portal के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या डाक या फोन द्वारा भी U.S. Department of Health and Human Services (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज़), Office for Civil Rights (ऑफिस फॉर सिविल राइट्स) के पास भी एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
शिकायत फॉर्म http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html पर उपलब्ध हैं।

Morningside Ministries लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

Deutsch (German)

Morningside Ministries erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Morningside Ministries lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.
Morningside Ministries:
• Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:
○ Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
○ Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)
• Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
○ Qualifizierte Dolmetscher
○ Schriftliche Informationen in anderen Sprachen
Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Jim Freels
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Morningside Ministries es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Jim Freels, Risk Management Specialist gerne zur Verfügung.
Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer:

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

ગુજરાતી (Gujarati)

Morningside Ministries સમવાયી નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર,અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. Morningside Ministries જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા, અથવા લૈંગિક કારણે લોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વર્તન કરવામાં આવતું નથી.
Morningside Ministries:
• અમારી સાથે અસરકારક રીતે સંદેશાવ્યવહાર કરવામાં અક્ષમ જેવા કે અશક્ત લોકો માટે નીચે પ્રમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે:
○ લાયકાત ધરાવતા સાંકેતિક ભાષાના દુભાષિયા
○ અન્ય ફોર્મેટમાં લખાયેલ માહિતી (મોટી પ્રિન્ટ, ઓડિયો, સુલભ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટ, અન્ય ફોર્મેટ)
• જેની પ્રાથમિક ભાષા અંગ્રેજી ન હોય તેવા લોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છેઃ
○ લાયકાત ધરાવતા દુભાષિયા
○ અન્ય ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલી માહિતી
તમારે આ સેવાઓની જરૂર હોય તો, સંપર્ક કરો Jim Freels, Risk Management Specialist
જો તમે માનતા હો કે આ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Morningside Ministries નિષ્ફળ ગયા છે અથવા જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે અથવા અન્ય પ્રકારે ભેદભાવ રાખે છે, તો તમે Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો. તમે ફરિયાદ રૂબરૂમાં અથવા મેઇલ, ફેક્સ, અથવા ઇમેઇલ દ્વારા દાખલ કરી શકો છો. તમને ફરિયાદ દાખલ કરવામાં મદદ જોઈતી હોય તો Jim Freels, Risk Management Specialist તમને મદદ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
તમેthe U.S. Department of Health and HumanServices (ધી યુ. એસ. ડીપાર્ટમેંટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન સર્વીસિસ), Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોર સિવિલ રાઇટસ ]ને પણ) https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પર ઉપલબ્ધ Office for Civil Rights Complaint
Portal, મારફતે વિજાણુ રીતે અથવા નીચેના સરનામે મેઇલ કે ફોન કરી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

ફરિયાદનું ફોર્મ અહી ઉપલબ્ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries લાગુ પડતા સમવાયી નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી.

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

Русский (Russian)

Morningside Ministries соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Morningside Ministries не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.
Morningside Ministries:
• Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:
○ услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
○ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).
• Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:
○ услуги квалифицированных переводчиков;
○ письменную информацию на других языках.
Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Jim Freels
Если вы считаете, что в Morningside Ministries вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Jim Freels, Risk Management Specialist.
Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 (США)
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

日本語 (Japanese)

Morningside Ministries は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Morningside Ministries は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。
Morningside Ministries:
• 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。
○ 資格ある手話通訳者
○ その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
• 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
○ 資格ある通訳者
○ 英語以外の言語で書かれた情報
これらのサービスを必要とされる場合は、Jim Freels までご連絡ください。
Morningside Ministries がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Jim Freels, Risk Management Specialist がお手伝いいたします。
また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:
U.S.Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。

Morningside Ministries は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。まで、お電話にてご連絡ください。

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074

ພາສາລາວ (Lao)

Morningside Ministries ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຣັ​ຖ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ. Morningside Ministries ບໍ່ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ.
Morningside Ministries:
• ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພິ​ການ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ, ເຊັ່ນ:
○ ນາຍ​ພາ​ສາ​ໃບ້​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາະ​ສົມ
○ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວ​ພິມ​ໃຫ​ຍ່, ເທັບ​ບັນ​ທຶກ, ຮູບ​ແບບ ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້, ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ)
• ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພາ​ສາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ເຊັ່ນ:
○ ນາຍ​ພາ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາ​ະ​ສົມ
○ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຂຽນ​ໃນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ
ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຈົ່ງ​ຕິດ​ຕໍ່ Jim Freels
ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ Morningside Ministries ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຫຼື ຈຳ​ແນກ​ໃນທາງ​ອື່ນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ກັບ: Jim Freels, Risk Management Specialist, 700 Babcock Road, San Antonio, TX 78201, 210-734-1000, 210-734-1111, Jim.Freels@mmliving.org. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ຈົດ​ໝາຍ, ແຟກ​ຊ໌, ຫຼື ອີ​ເມວ. ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ, Jim Freels, Risk Management Specialist ແມ່ນ​ພ້ອມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ.
ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໄດ້​ກັບ​ທາງ​ U.S. Department of Health and Human Services (ກະ​ຊວງ​ປະ​ຊາ​ສົງ​ເຄາະ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ຣັ​ຖ), Office for Civil Rights (ຫ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ), ໂດຍ​ທາງ​ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ຜ່ານ Office for Civil Rights Complaint Portal, ຊຶ່ງ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ຫຼື ທາງ​ໂທ​ຣະ​ສັບ ທີ່:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
​ຟອມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Morningside Ministries ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຣັ​ຖ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ແນກໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ.

ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ

Chandler Estate: 210-737-5120
Menger Springs: 830-816-4104
The Manor: 210-731-1074